Europos monetos iki 1900
Europos monetos nuo 1945
LDK monetos
Lietuvos monetos 1917-1940
Lietuvos monetos nuo 1990
NVS šalys nuo 1991
Pasaulio monetos iki 1900
Pasaulio monetos nuo 1945
Rusijos monetos iki 1917
SSSR monetos 1917-1991
 Lenkija 5 Grošai y#278 (2013 m.) xf

Lenkija 5 Grošai y#278 (2013 m.) xf

0,50 €
Liko: 27 d. 8 val.
 Lenkija 1 Grošas y#276 (2008 m.) au

Lenkija 1 Grošas y#276 (2008 m.) au

0,40 €
Liko: 27 d. 8 val.